Phân Loại Những Hand Bắt Đầu Chơi

Trước khi chúng ta đặt nền móng cho chiến lược mở đầu của mình theo vị trí, bạn nên dạo qua tìm hiểu các loại hand để bắt đầu khác nhau có thể được chia trong No Limit Holdem và xem những lý do chung chúng ta có thể có để mở pot với chúng.

Tôi khuyên rằng Hero luôn luôn nên để stack của anh ta trong cash game là 100BB để tối đa hóa lợi thế của mình so với đối thủ và vì vậy đây là kích thước stack mà chiến lược mặc định của anh ấy sẽ được trợ giúp. Trong mọi ví dụ trong cuốn sách này, chúng tôi sẽ cho rằng Hero có tối thiểu 100BB với tất cả người chơi trừ khi có quy định khác. Các ví dụ trong đó kích thước stack không chuẩn được trình bày chuyên sâu tại Chương 14.

Có ba thuộc tính chính làm chúng tôi khuyến khích nên để 100BB trong stack tại NLHE cash game . Điểm số hand trong ba vùng dưới đây càng tốt bao nhiêu thì vị trí trên bàn chúng ta có thể mở pot với nó càng ở vào những vị trí sớm bất lợi bấy nhiêu.

Good Pair Potential (Tiềm năng trở thành một đôi tốt): Những hand có điểm số này cao thường có thể thường xuyên làm thành những đôi tốt tại post-flop và thường sẽ là best hand. Những đôi tốt này thường sẽ là top pair với kicker mạnh hoặc overpair.

Versatility (Tính linh hoạt): Tính linh hoạt của những hand là khả năng kết nối đến flop của nó với nhiều đường khác nhau tốt hay không. Chúng có thể đi mua cả flush draw hoặc straight draw hoặc thậm chí khi hit một pair chúng cũng đang ở tại một post flop ưa thích.

Nut Potential (Tiềm Năng trở thành một hand tốt): Những hand có chỉ số này cao thường sẽ có khả năng hit tại flop những hand mạnh mẽ hơn là một đôi (ví dụ như một set). Những hand này thường sẽ là những hand tốt nhất đại đa số thời điểm chúng ta hit.

Những đặc điểm này được liệt kê theo thứ tự quan trọng.

Good Pair Potential (GPP) là thuộc tính quan trọng nhất vì một hand thường sẽ hit một pair phần lớn thời gian tại flop và thường thì chúng sẽ chiến thắng tại ván này. Như khi stack trở nên sâu hơn (lớn hơn), nó trở nên ít quan trọng hơn vì cần có một hand mạnh hơn để giành chiến thắng một pot lớn. Khi ngăn xếp trở nên nông hơn (nhỏ hơn), nó trở thành một yếu tố hoàn toàn thống trị kể từ khi những đôi tại flop là quá đủ để có thể nhận được tiền.

Versatility (V) là quan trọng ở bất kỳ stack sẽ sâu cỡ nào nhưng chúng sẽ trở nên càng quan trọng hơn khi stack càng sâu hơn.

Nut Potential (NP) là một chỉ số rất hữu ích, nhưng chúng ta phải chấp nhận rằng chúng ta không hit flop với hand này thường xuyên. Thuộc tính này có tầm quan trọng lớn khi các stack trở nên sâu hơn và ít quan trọng hơn với các stack nhỏ.

Bây giờ chúng ta sẽ cho điểm một số nhóm hand để bắt đầu chơi sử dụng các thuộc tính này để khởi động xây dựng một số nhóm phạm vi những hand nên mở trong thực tế. Điều quan trọng là phải biết tại sao một hand là có lợi nhuận mở về mặt EV thay vì mù quáng chơi theo bảng xếp hạng sức mạnh hand như rất nhiều người chơi thiếu kinh nghiệm đã làm.

Chỉ số thứ tư trong bảng dưới đây là thước đo chung về mức độ phù hợp hand để mở. Nó không phải giống hệt với điểm trung bình của hand vì một số yếu tố quan trọng hơn các yếu tố khác.

Bảng này chỉ đơn thuần là 20% những hand tốt nhất mà Hero có thể được chia ra tại game NLHE với stack 100BB. Danh sách có thể giảm xuống còn 72o và điểm phù hợp là 0. Mục đích của tôi ở đây không phải là để cung cấp một bảng xếp hạng đầy đủ của hand, nhưng bức tranh chung bây giờ sẽ rõ ràng. Đây là những phẩm chất để chúng tôi có thể đánh giá cao những hand để bắt đầu chơi. Khi các hand càng ít điểm hơn trong bảng này, nó trở nên ít dùng để mở pot hơn và càng ít điểm thì ta càng phải xét thêm yếu tố vị trí và tình huống thích hợp và chọn hand để chơi.

Bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào sáu vị trí tại bàn 6 max và thảo luận về phạm vi hand chúng ta nên mở pot trong hoàn cảnh khác nhau từ mỗi vị trí. Khi tìm hiểu phạm vi đề xuất, tôi đề nghị bạn kết nối mỗi lựa chọn với ba thuộc tính này và ghi nhớ điều gì làm cho hand này tốt để mở pot đầu tiên tại địa điểm này.

Bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào sáu vị trí tại bàn 6 max và thảo luận về phạm vi hand chúng ta nên mở pot trong hoàn cảnh khác nhau từ mỗi vị trí. Khi tìm hiểu phạm vi đề xuất, tôi đề nghị bạn kết nối mỗi lựa chọn với ba thuộc tính này và ghi nhớ điều gì làm cho hand này tốt để mở pot đầu tiên tại địa điểm này.

Previous post Cấu Trúc Bàn Poker 6 Max
Next post Vị trí UTG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *